โครงการความร่วมมือสภา’สัญจร

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒